En helt ny åtgärd som ökar inbindningen av koldioxid

Genom att gödsla yngre skog, som annars aldrig skulle gödslas av ekonomiska skäl, kan vi öka skogens tillväxt ytterligare och därmed också dess förmåga att binda koldioxid.

På en hektar mark, kan vi öka inbindningen av koldioxid med över 20 ton koldioxid på 8 år.  Sedan återgår skogen till sin vanliga tillväxt igen.

I traditionellt skogsbruk gödslar man skogen i begränsad omfattning ca 10 år innan avverkning, för att öka avkastningen och därmed den ekonomiska vinningen. De skogar vi gödslar med The Forest Solution, skulle aldrig gödslas, om vi inte gör denna klimatkompenserande gödsling.

I dag täcks 60% av Sveriges yta av skog. Skogen är som en gigantisk solfångare som redan idag binder ca 40 miljoner ton koldioxid netto per år. Nu sätter vi “extra fart” på den under några år!

Ingen gödsling i känsliga områden

I beräkningen av denna klimateffekt har vi tagit hänsyn till den energi som går åt för att producera och sprida näringsämnena. Gödslingen sker i privatägd skog som har ca 50 år kvar till slutavverkning. För att undvika negativa miljöeffekter så sker ingen gödsling på torvmarker, vid vatten eller i andra särskilt känsliga områden.

Positiva klimateffekter på kort och lång sikt

Skogens ökade inbindning av koldioxid ser vi redan inom ett år och ju mer skogen växer, desto mer ökar inbindningen – över 8 år ökar vi inbindningen med 30%.

På längre sikt fås en större mängd förnyelsebar råvara som också kan bidra till att sänka* koldioxidhalten i atmosfären, t.ex. genom att ersätta stål och betong i byggnadsindustrin eller genom att ersätta fossila bränsle- och energilösningar.

Gödslingseffekt

*Substitutionseffekten = den påverkan som det har t.ex. att man bygger i trä istället för ett klimatmässigt sämre alternativ. Enligt forskningen kan den vara ca 11 ton/ha, Vi räknar inte in den i The Forest Solution. Kommer som en bonus!  Se vetenskaplig sammanställning.

ISO 14 064-2 Certifikat

Garanterad klimatnytta för kunder och en tredjepartsrevision. 

 The Forest Solutions projekt är validerade mot kraven i ISO 14 064-2:2019. Detta  är en kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser (ISO 14064-2:2019). Revision och validering har utförts av DNV-GL under 2020.  

För frågor angående certifieringen kontakta erik@theforestsolution.se

Klimatkompenserande skogsgödsling
Monika Strömgren, docent i ekosystemekologi på SLU har sammanställt aktuell forskning på uppdrag av The Forest Solution.

Läs den här! (PDF)

Klimatkompenserande skogsgödsling
Monika Strömgren, docent i ekosystemekologi på SLU har sammanställt aktuell forskning på uppdrag av The Forest Solution.

Läs den här! (PDF)