En beprövad åtgärd på ett nytt sätt!

Skogen är som en gigantisk solfångare som redan binder cirka 40 miljoner ton koldioxid netto per år.

Genom att tillföra näringsämnet kväve i brukade yngre och medelålders skogar – som annars inte näringsberikas av ekonomiska skäl – ökar vi skogens förmåga att binda ännu mer koldioxid. 

Idag täcks ca 70 % av Sveriges yta av skog, det innebär runt 28 miljoner hektar skog (skogsindustrierna). På en hektar mark, kan vi med vår åtgärd öka inbindningen av koldioxid med över 20 ton koldioxid. Effekten tar mellan sju till tio år beroende på skogsbestånd,  sedan återgår skogen till sin vanliga tillväxt igen.

Vår metodologi är baserad på en redan etablerad metod som praktiserats och forskats kring under över 60 års tid. Men under 2022 så utfördes detta endast på totalt 9 900 hektar skog.  Det är primärt det traditionella industriskogsbruket som ibland tillför kväve i skogen och då cirka tio år innan avverkning för att öka den ekonomiska vinningen.  Med hjälp av vår metod kan vi inte bara få detta att hända, vi utför också åtgärden utifrån maximal klimatnytta istället för maximal ekonomisk nytta. Vi tillsätter näringsämnena mycket tidigare vilket medför att det inbundna kolet lagras under mycket längre tid. 

För att begränsa klimatförändringarna sätter vi nu “extra fart” på noga utvalda delar av den svenska skogen. Vår målsättning är att binda in två miljoner ton koldioxid årligen. 

Klimatfinansiera denna åtgärd

Noga utvalda skogsbestånd

Vi utför åtgärden i privatägd skog som har cirka 50 år kvar till den är mogen för eventuell avverkning. 

 Vår metodologi har tagits fram för att skapa maximal klimatnytta på ett säkert sätt vilket innebär att vår åtgärd sker i samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och både följer och ställer högre krav än skogsstyrelsens allmänna råd. Näringstillförsel utförs aldrig på torvmarker, vid vatten eller i andra särskilt känsliga områden.

Positiva klimateffekter på kort och lång sikt

Vår åtgärd får skogens biomassa att öka och därmed binda in mer koldioxid. Den ökade inbindningen av koldioxid ser man redan inom ett år och ju mer skogen växer, desto mer ökar inbindningen. Den additionella effekten varar mellan sju till tio år.

På längre sikt medför den ökade biomassan från vår åtgärd att en större mängd förnyelsebar råvara blir tillgänglig, när skogen i framtiden är redo att avverkas. Mer förnybar råvara behövs för att ersätta fossilt baserade produkter som stål, betong eller fossila bränslen. Denna effekt kallas för substitutionseffekten*. Denna långsiktiga klimatnytta är dock inget vi har räknat med i våra kolkrediter, det är en välkommen bonus som kommer på köpet!

*Substitutionseffekten = den påverkan som det har att man t.ex. bygger i trä istället för ett klimatmässigt sämre alternativ. Enligt forskningen kan den vara ca 11 ton/ha, Vi räknar inte in den i The Forest Solution. Kommer som en bonus!  Se vår vetenskapliga sammanställning.