En beprövad åtgärd på ett nytt sätt som ökar inbindningen av koldioxid

Genom att tillföra näringsämnet kväve i brukade yngre och medelålders skogar – som annars inte näringsberikas av ekonomiska skäl – ökar vi skogens förmåga att binda koldioxid.

I dag täcks 69 % av Sveriges yta av skog. Skogen är som en gigantisk solfångare som redan binder cirka 40 miljoner ton koldioxid netto per år.
På en hektar mark, kan vi med vår åtgärd öka inbindningen med över 20 ton koldioxid på åtta år. Sedan återgår skogen till sin vanliga tillväxt igen.
I traditionellt skogsbruk tillförs ibland kväve i skogen cirka tio år innan avverkning, detta för att öka den ekonomiska vinningen. Vi utför åtgärden mycket tidigare vilket betyder att det inbundna kolet finns kvar under lång tid.

För att begränsa klimatförändringarna sätter vi nu “extra fart” på noga utvalda delar av den svenska skogen. Vår målsättning är att binda in upp till två miljoner ton koldioxid årligen fram till år 2050.

Noga utvalda skogsbestånd

I beräkningen av denna klimateffekt har vi tagit hänsyn till den energi som går åt för att producera och sprida näringsämnena. Näringstillförseln sker i privatägd skog som har cirka 50 år kvar till den är mogen för eventuell avverkning. För att undvika negativa miljöeffekter sker ingen näringstillförsel på torvmarker, vid vatten eller i andra särskilt känsliga områden. Samråd sker enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och vi följer skogsstyrelsens allmänna råd. 

Positiva klimateffekter på kort och lång sikt

Skogens ökade inbindning av koldioxid ser vi redan inom ett år och ju mer skogen växer, desto mer ökar inbindningen – över 8 år ökar vi inbindningen med 30%.

På längre sikt fås en större mängd förnyelsebar råvara som också kan bidra till att sänka* koldioxidhalten i atmosfären, t.ex. genom att ersätta stål och betong i byggnadsindustrin eller genom att ersätta fossila bränsle- och energilösningar.

*Substitutionseffekten = den påverkan som det har t.ex. att man bygger i trä istället för ett klimatmässigt sämre alternativ. Enligt forskningen kan den vara ca 11 ton/ha, Vi räknar inte in den i The Forest Solution. Kommer som en bonus!  Se vetenskaplig sammanställning.

Klimatkompenserande näringstillförsel
Monika Strömgren, docent i ekosystemekologi på SLU har sammanställt aktuell forskning på uppdrag av The Forest Solution.

Läs den här! (PDF)

Klimatkompenserande näringstillförsel
Monika Strömgren, docent i ekosystemekologi på SLU har sammanställt aktuell forskning på uppdrag av The Forest Solution.

Läs den här! (PDF)