From https://theory.labster.com/carbon-cycle/

Carbon removal – en väsentlig del av resan mot netto noll

Utöver att drastiskt minska våra koldioxidutsläpp så är forskare ense om att vi även behöver så kallade negativa utsläpp för att klara klimatmålen i enlighet med Parisavtalet.

Negativa utsläpp innebär att koldioxid avlägsnas från atmosfären –  “carbon removal”.

På jorden finns ett naturligt kretslopp för kol där skog och hav binder och lagrar kol, människor och djur andas ut ut koldioxid i en stor balans. Sedan industrialismen har vi människor rubbat balansen genom att snabbt släppa ut fossilt lagrad kol genom förbränning av kol, olja och gas. Koldioxiden i atmosfären har kraftigt ökat på grund av att jordens naturliga kapacitet att buffra förändringar inte räcker till. Globalt har vi människor dessutom reducerat  många ekosystem och därmed minskat jordens förmåga att fånga upp och binda CO2.

Koldioxid är en växthusgas som finns kvar i atmosfären i hundratals år varför det inte räcker med att vi endast minskar våra utsläpp, vi måste också “reparera” och få bort stora delar av våra historiska utsläpp.

Vikten av negativa utsläpp

Ett gemensamt begrepp för projekt som tar bort koldioxid från atmosfären kallas CDR (Carbon Dioxide Removals). The Forest Solution har utvecklat en metodik för CDR som additionellt ökar biomassan och koldioxidinlagringen i Svenska skogar. Vi har potentialen att årligen ta bort och binda mer än 2 miljoner ton koldioxid med hjälp av företag som vill köpa koldioxidkrediter. En kredit avser ett ton koldioxid.

Netto Noll och Science based targets

FNs klimatpanel och Parisavtalet har fastslagit att vi behöver begränsa den globala uppvärmningen, som sker till följd av för höga halter av CO2 i atmosfären, till under 2 grader C, helst max 1.5 grader Celsius. För att lyckas med detta har ett initiativ och ramverk skapats för att hjälpa företag att sätta sina klimatmål och strategier så de linjerar med Parisavtalet och baseras på vetenskaplig konsensus.

Initiativet kallas Science based Targets, SBTi, och innebär att man senast 2050 som företag skall uppnå “Netto Noll”. Ett flertal andra liknade ramverk finns för företag att arbete med.

Netto noll innebär att företag måste lyckas kapa 90% av sina utsläpp, och att de sista 10% tas bort via åtgärder med CDR – som lagrar koldioxid.

The Forest Solution som en del av Science Based Targets

“Klimatfrågan kan inte vänta” sägs det. Ett företagets resa mot Netto Noll kan ta flera år, under tiden fortsätter utsläppen som bygger på våra förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären som både försvårar utmaningen och ökar behovet av CDR i framtiden. Nyligen lanserades rapporten “The State of Carbon Dioxide Removal” där vikten av att det investeras i CDR projekt som binder koldioxid redan nu belystes. Läs DNs summering av rapporten här

The Forest Solution är ett prisvärt och additionellt alternativ för Carbon removal som kan nyttjas inom av ditt företag inom SBTi. Under resan väg mot netto noll (steg 3 i figuren). Omkring 20 % av den kolinlagring som vår metod medför sker under mark och lagras längre tid än ovanjordsdelen där varaktigheten är 50 + år. Denna del kan användas för kolinlagring under fas 4 (figuren), studier för att verifiera denna långtidslagring i fas 4 pågår. Vi återkommer om just den detaljen.

Läs mer om hur det går till

Idag väljer fler och fler att bara göra affärer med företag som kan visa att de arbetar aktivt med att bli hållbara.
Du kan stärka din marknadsposition med The Forest Solution.
Med ett trovärdigt hållbarhetsarbete och en analys av ert avtryck kan vi ta bort era utsläpp med klimatkompensation/kolinlagring.
Vårt alternativ är lokalt, svenskt, enkelt, kraftfullt och ett billigt sätt att komma långt eller hela vägen att bli klimatneutrala.