Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy The Forest Solution

Målet är att hela företaget skall vara klimatneutralt från start.

Energi som används skall vara förnyelsebar.

Material och teknik som behövs skall återvinnas och inhandlas ur hållbarhetssynpunkt på bästa möjliga sätt.

Lokaler skall användas på ett resurseffektivt sätt och nya lösningar skall sökas.

Transporter och resor skall göras med bästa möjliga färdsätt och om det ändå resulterar i klimatpåverkan skall det klimatkompenseras.

På underentreprenörer skall ställas krav om ständig förbättring och ett systematiskt hållbarhetsarbete. Detta gäller all slags hållbarhet som social, ekonomisk, ekologisk och kulturell. 

Vid varje ekonomisk affär skall hållbarhetsaspekten ha berörts.

En jämn könsfördelning ska eftersträvas i personal och styrelse. Vi ska eftersträva att vara en brokig skara för bästa möjliga styrka.

Ett ambitiöst friskvårdsprogram skall finnas inom organisationen.

The Forest Solution har nolltolerans mot alla former av mutor, korruption och jäv.

Falun den 5 januari 2024

Erik Nillius

CEO/VD

Uppdaterad,ursprunglig version 13 januari 2020