Länkar om skog och klimat

Hos dessa myndigheter och organisationer finns mycket information i ämnet. Här är ett urval:

Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/

Naturvårdsverket Diagram Växthusgaser, utsläpp och upptag i skogen

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-i-skogen/?

Skogsstyrelsen

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/skog-och-klimat/skogens-roll-for-klimatet/

Riksskogstaxeringen

– officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/senaste-statistiken/

Andra intressanta länkar om klimatet och vägen mot hållbarhet

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

http://fossilfritt-sverige.se/

Green House Gas protokoll (GHG)

Detta protokoll är ett hjälpmedel och ett standardiserat sätt att beräkna och jämföra sina utsläpp av växthusgaser

https://ghgprotocol.org/

IVL Svenska Miljöinstitutet

Ett fristående forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Tvärvetenskaplig forskning och i samverkan med akademi, näringsliv och det offentliga.