Säkerställande av additionalitet och lagringstid

Additionalitet och lagringstid säkerställs i två steg.

I det första steget säkerställs via avtal med alla berörda markägare att inga åtgärder får utföras i aktuella skogsbestånd under de första 10 åren från utförd åtgärd. Det är de första sju till tio åren som näringstillförseln från vår åtgärd bidrar till ökad biomassa och additionell koldoxidinlagring.  Det ligger även i markägarens eget intresse att verka för att de första tio åren fortlöper utan påverkan eftersom det är denna period som ökar värdet på skogen och är den ekonomiska avkastning som ägaren får ut av samarbetet. 

Steg två säkerställer den långa lagringstiden via vår Svenska lagstiftning (SVL) genom att skog inte får avverkas förrän lägsta tillåtna slutavverkningsålder har uppnåtts. Det innebär ca 50 år efter utförd åtgärd enligt vår metodologi.  De flesta privata skogsägare idag, låter dock skogen växa längre än denna lagstadgade lägsta ålder. Det vill säga den tidsperiod som är skyddad enligt lag är 20-40 år beroende på när åtgärden utförs, sen tillkommer ofta en period om flera decennier genom skogsägarens egna val. Även efter att skogen är skördad är förstås koldioxiden lagrad ytterligare en tid som träråvara. 

Risker

TFS är ett säkert och lokalt projekt. Jämfört med liknande projekt i utvecklingsländer är risken för skador väldigt låg. I Sverige har vi heller inte de risker kring olovlig avverkning, läckage och andra utmaningar som kan förekomma internationellt. 

För att minimera de låga risker som ändå finns kring extremväder, brand, skadeinsekter och andra kalamiteter så är våra projekt utspridda till flera olika privatägda skogsbestånd runt om i landet. Skulle olyckan ändå vara framme så regleras detta via vår buffertfond. 

TFS Fund

I händelse av att något av våra projekt påverkas av skada eller annan oförutsedd händelse så kompenseras förlusten. Detta sker genom att The Forest Solution hela tiden utför mer åtgärder än vad som bokas och tillför den extra kolinlagring i en buffert/fond “TFS Fund” Storleken på TFS Fund avspeglas av historiska värden på omfattande störningar som påverkar kolförrådet. I detta ingick då de mycket stora bränderna under 2014 och 2018.

Validering & Verifiering

Hela vår metodologi är validerad och verifierad av DNV enligt ISO 14064:2. DNV är ett av världens mest etablerade företag inom ledningssystem-certifieringar. 

Alla bestånd som vår utgård utförs på registreras och kopplas till våra kunders unika spårningsnummer. Alla kunder får också en GPS och Google maps koordinat vart i Sverige åtgärden de varit med och finansierat ägt rum. 

Vår fond och våra bestånd kontrolleras även regelbundet av oberoende revisionsbolag. 

Om våra näringsämnen

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka råder det brist på näringsämnet kväve i svenska boreala skogar. Kväve är ingen ändlig resurs. Luften som vi andas består till 79 % av kväve. Med en Nobelprisbelönad process kan vi, direkt från luften, tillverka vårt gödselmedel som är specialanpassat för boreal skog (svensk barrskog). När vi tillför kvävet till skogsmarken så ökar tillväxten och därmed kolinlagringen.

Till kvävet så har vi också tillfört lite dolomitkalk samt mikronäringsämnet bor. Detta för att kompensera för den naturliga försurningen som all tillväxt ger upphov till när träden byter joner med marken för att ta upp näringen.

Till skillnad från gödselmedel inom jordbruket används varken kalium eller fosfor i skogen. Fosfor är en ändlig resurs som dessutom bidrar till övergödning av hav och sjöar. I skogen behövs inte kalium eller fosfor, och genom att endast tillföra våra näringsämnen på noga utvalda lokaler minimeras risken för negativ påverkan på miljön.

Framtidens cirkulära näringstillsättning

Det finns restprodukter från andra processer som kan utvinnas och paketeras så att de uppfyller kraven som ställs på näringstillförsel i boreal skog. Vinsten av dessa skulle i så fall vara att vi får ca 3 % högre “verkningsgrad” på insatsen, dvs 3% mer effektiv klimatnytta, men även att vi hjälper till i andra system med att sluta kretsloppet.

Att övergå från lösningar och produkter som är delvis fossilt beroende är givetvis vår målsättning och vi räknar med att inom kort kunna erbjuda detta som ett premium val för kunder som vill ha maximal klimateffekt. I dagsläget är det dock ett väldigt dyrt alternativ vars extra klimatnytta blir låg i förhållande till den ekonomiska insatsen. Det händer emellertid mycket på området och vi följer det med intresse för att i ett första läge kunna erbjuda det som ett alternativ, och på längre sikt något vi helt kommer att övergå till i linje med vår målsättning om att vara klimatneutrala och fossilfria

Vetenskaplig fördjupningsrapport 

Monika Strömgren, docent i ekosystemekologi på SLU har sammanställt aktuell forskning kring gödsling av skog och klimatnyttan av våran åtgärd.

Läs rapporten här