Färdplan för The Forest Solutions näringsämnen   

Sedan inlandsisen drog sig tillbaka råder det brist på näringsämnet kväve i svenska boreala skogar. Kväve är ingen ändlig resurs. Luften som vi andas består till 79 % av kväve. Med en Nobelprisbelönad process kan vi, direkt från luften, tillverka vårt gödselmedel som är specialanpassat för boreal skog (svensk barrskog). När vi tillför kvävet till skogsmarken så ökar tillväxten och därmed kolinlagringen.

Till kvävet så har vi också tillfört lite dolomitkalk samt mikronäringsämnet bor. Detta för att kompensera för den naturliga försurningen som all tillväxt ger upphov till när träden byter joner med marken för att ta upp näringen.

Till skillnad från gödselmedel inom jordbruket används varken kalium eller fosfor i skogen. Fosfor är en ändlig resurs som dessutom bidrar till övergödning av hav och sjöar. I skogen behövs inte kalium eller fosfor, och genom att endast tillföra våra näringsämnen på noga utvalda lokaler minimeras risken för negativ påverkan på miljön.

Målet är att återcirkulera

Vi för samtal med olika aktörer om att hitta ännu bättre lösningar på produktionen av gödselmedlet. Vi vill självklart bidra till en cirkulär ekonomi och cirkulära flöden av näringsämnen. Vi kommer att välja det bästa alternativet i framtiden för mesta möjliga hållbara lösning.

Det finns restprodukter från andra processer som kan utvinnas och paketeras så att de uppfyller kraven som ställs på näringstillförsel i boreal skog. Vinsten av dessa skulle i så fall vara att vi får ca 3 % högre “verkningsgrad” på insatsen samt att vi hjälper till i andra system med att sluta kretslopp som i sin tur bidrar till en mer hållbar planet. 

Med nuvarande lösning på näringstillförsel får vi igen insatsen av CO2 i storleksordningen 25 gånger, och det är mycket bra. Om vi kan få igen den 26 gånger är det ännu bättre. Det är därför vi söker ännu bättre näringsämnen i framtiden. Det skall dock inte hindra oss fram att göra denna åtgärd redan nu.

Tänk dig att du laddar din bil och kommer 25 gånger längre redan nu. Väntar du på att det nya batteriet, som aldrig kommer ta dig längre än 26 gånger längre? Vi väntar inte utan kommer använda vår nuvarande lösning tills en ännu bättre är på plats.

Det är nu det behöver hända!  

Näringspiller Skog-Can